CASTRICUM - Op het noordelijke deel van de Zanderij in Castricum start PWN op woensdag 27 maart met de eerste fase van de herinrichting van zeven hectare agrarische grond. Het landschap wordt opnieuw ingericht tot natuur die passend is in de omgeving. Met deze natuurontwikkeling wil PWN de biodiversiteit van de zeldzaam geworden binnenduinrandnatuur herstellen en versterken en ook een natuurlijke verbinding maken tussen de duinen en de polders. Het gebied zal uitgroeien tot een gebied van ecologische waarde, dat ook aantrekkelijk is voor bezoekers van het gebied.

Geschiedenis als wegwijzer voor herinrichting
De huidige Zanderij was tussen 5.000 jaar v.C. en het jaar nul een ruig landschap met langzaam groeiende strandwallen. Het Oer-IJ mondde bij Castricum uit in zee. Momenteel vindt in vrijwel de hele Zanderij bollenteelt plaats. Deze verschillende kenmerken in het huidige en het vroegere landschap hebben richting gegeven aan de plannen om het gebied om te vormen: met de huidige inrichtingsplannen zal de komende tijd zal een vleugje van de oorspronkelijke dynamiek terugkeren en zal er opnieuw water door het gebied stromen.

Werkzaamheden
De bemeste bovenlaag van de grond wordt afgegraven. Zo wordt de grond weer schraal en voedselarm en daardoor geschikt voor kenmerkende duinplanten. Vervolgens wordt er een reliëf aangelegd van kleine duintjes, oftewel 'nolletjes', en waterlopen, waardoor een herkenbaar duinlandschap ontstaat. De eerste fase van de werkzaamheden wordt vóór 15 mei afgerond. In een latere fase – naar verwachting al in de herfst van 2019 - worden de nieuwe waterlopen met elkaar verbonden door middel van een duiker onder de Geversweg door.

Een bloeiende binnenduinrand
De binnenduinrandnatuur heeft erg onder druk gestaan de afgelopen decennia. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor. Naar verwachting zullen pioniers zoals slangenkruid en teunisbloem zich als eerste laten zien, en in een later stadium ook orchideeën, ratelaars en duizendguldenkruid. Door het creëren van waterpartijen treffen we in de toekomst ook diersoorten aan als de rugstreeppad, watersalamander, diverse soorten eenden en de grutto.

Samenwerking
PWN werkt voor de uitvoering van dit inrichtingsplan - opgesteld door Ten Haaf en Bakker - samen met de gemeente Castricum, belangengroepen en de Provincie Noord-Holland. Dit project draagt bij aan het herstellen en versterken van de biodiversiteit van de zeldzaam geworden binnenduinrandnatuur en vormt straks een natuurlijke verbinding tussen duinen en polders. De inrichting wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van de Provincie Noord-Holland.