CASTRICUM - Op maandag 31 oktober kwam het Erfgoedplatform Castricum voor de eerste keer bij elkaar in het gemeentehuis van Castricum. In dit nieuwe erfgoedplatform komen vijf lokale erfgoedorganisaties bij elkaar om kennis te delen en na te denken over de zorg voor erfgoed. Het Erfgoedplatform adviseert het college van B en W gevraagd en ongevraagd over erfgoedzaken.

Samenwerken en bundelen van kracht en kennis


In de aanloop naar de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024, is vanuit vijf plaatselijke erfgoedorganisaties van Castricum in 2022 een signaal afgegeven om een gezamenlijke, participerende rol te spelen. Hierdoor werken de organisaties meer samen en bundelen zij krachten en kennis. Voor de gemeente ontstaat zo een sterke maatschappelijke erfgoedpartner. Het platform is een belangrijk aanspreekpunt in processen waar behoefte is aan erfgoedparticipatie. Dit kan zijn bij de ontwikkeling van erfgoedbeleid of bij ontwikkelingen op locaties met hoge erfgoedwaarden.

De voorganger van het platform, de Monumentenraad, is met de vaststelling van het Erfgoedplatform opgeheven.

Erfgoed en de toekomst van Castricum

Het Erfgoedplatform gaat nadenken over erfgoed in de breedste zin van het woord. Dit kan gaan over monumentenzorg, maar ook over cultuurhistorie, bijvoorbeeld historische groenstructuren, waterwegen of archeologische vindplaatsen. Maar hoe betrek je erfgoed bij de toekomst van Castricum? Gerlof Kloosterman, van de Bond Heemschut, gaf een waardevolle presentatie aan het platform over dit onderwerp. “Erfgoed is van ons allemaal en blijkt een belangrijk uitgangspunt voor de toekomst. Het moet juist voorop staan in ontwikkelingen, als ontwikkelkracht.”

Wethouder erfgoed Valentijn Brouwer wenst het platform een productieve start toe. Hij onderstreept ook het belang van het recente raadsbesluit voor meer ambtelijke inzet op dit onderwerp in de jaren 2024 en 2025. “We moeten samen voor het erfgoed van Castricum zorgen, want dit gaat iedereen aan. De titel ‘Erfgoed is van ons allemaal’ is niet voor niets de titel van onze Erfgoednota. We willen allemaal wonen in een omgeving met een eigen identiteit.”

Bijeenkomsten en contact


Het erfgoedplatform Castricum bestaat uit vertegenwoordigers van Stichting Oud Castricum, Stichting Alkmaardermeeromgeving, de Stichting Historisch Limmen, de Historische Vereniging Oud Akersloot en de Stichting Oer-IJ. Voorlopig komt het Erfgoedplatform vier maal per jaar bijeen. Wilt u meer informatie of wilt u een keer een openbare bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een bericht naar annebeeksma@debuch.nl.