CASTRICUM - Een aanpak van de verkeersveiligheid op de spoorovergang is hoognodig, maar de definitieve oplossing laat nog even op zich wachten. Tot die tijd willen burgemeester en wethouders van Castricum wel een aantal verkeersmaatregelen invoeren om de veiligheid snel te verbeteren. Het weren van doorgaand verkeer uit de Dorpsstraat hoort daarbij. BenW stellen de gemeenteraad voor om een ‘knip’ in de Dorpsstraat aan te brengen en dat ook te doen in straten die anders veel sluipverkeer krijgen.


Proef Dorpsstraat autoluw

Het voorstel komt voort uit een evaluatie van de proef met de autoluwe Dorpsstraat in 2021. Hiermee werd onderzocht wat de effecten zijn van het weren van doorgaand verkeer bij de spoorovergang en in het dorpscentrum. De conclusie is dat de situatie rond het spoor zichtbaar verbeterde. De effecten op het dorpscentrum waren nog niet zo zichtbaar. De duur van de proef en het draagvlak bij betrokkenen speelden hierbij een belangrijke rol.

Wethouder Valentijn Brouwer van Verkeer: “Castricum werkt aan veilig verkeer en aan bereikbaarheid. We weten dat er meer treinverkeer komt en dat dit grote problemen geeft als we niets doen. Maar de problemen zijn er nu ook al. Deze maatregelen zorgen voor meer doorstroming en veiligheid. En geven lucht om toe te werken naar een definitieve oplossing.”

Wethouder Roel Beems van Economie: “Castricum werkt ook aan een vitaal dorpscentrum. We willen de leegstand terugdringen. Het moet een gebied worden waar het aantrekkelijk winkelen en verblijven is en waar ondernemers voldoende klanten kunnen trekken. We gaan dus de inrichting verbeteren, zodat er een compact centrum ontstaat rond de 3 pleinen waar voetgangers en fietsers de ruimte krijgen.”

Met bewoners en ondernemers

Brouwer: “Tijdens de proef met een autoluwe Dorpsstraat ontstonden problemen in de buurt. Autoverkeer koos alle denkbare routes binnendoor in plaats van de bestaande route voor doorgaand verkeer. We kunnen die knip in de Dorpsstraat alleen aanbrengen als we in de buurt ook maatregelen treffen. Dat gaan we uitwerken, en dat doen we met de bewoners.”

Beems: “Met winkeliers en horeca gaan we aan een centrum bouwen dat klaar is voor de toekomst. Een levendig dorpshart draagt eraan bij dat mensen in de gemeente willen blijven wonen en ook gebruik maken van andere voorzieningen als onderwijs en sport.”

Eén variant over voor een toekomstige veilige oplossing

De gemeente werkt intussen door aan een definitieve oplossing voor een veilige spoorovergang. De afgelopen jaren zijn vele varianten berekend, uitgewerkt en besproken, nu is er nog één over. De andere boden geen soelaas: ze bereiken te weinig resultaat of leveren te grote andere bezwaren op. En in veel gevallen zijn de kosten ook nog eens erg hoog. Ook de optie van een uitgebreid pakket aan maatregelen waarbij de spoorovergang blijft zoals hij is, kan niet doorgaan. Er kleven te grote veiligheidsrisico’s aan.

De enige overgebleven optie is de Zuidelijke stationstunnel-variant: een tunnel onder de huidige overweg voor autoverkeer, de overweg zelf is voor fietsverkeer. Deze optie zal nu verder onderzocht worden.

Besluitvorming

BenW stellen de gemeenteraad voor om de evaluatie van de pilot autoluwe Dorpsstraat vast te stellen en in te stemmen met de verkeersmaatregelen rond het spoor en de Dorpsstraat voor de korte termijn. Daarnaast is het voorstel om de Zuidelijke stationstunnel-variant als enige overgebleven optie verder te verkennen als oplossing voor de lange termijn.

Belangrijke voorwaarde voor zowel de korte als lange termijn maatregelen is dat de plannen voldoen aan de wetgeving rond stikstof.

Donderdag 1 december is er een raadsinformatieavond over het BenW voorstel. De raadscommissie bespreekt het voorstel donderdag 8 december en de gemeenteraad neemt donderdag 22 december een besluit. Alle bijeenkomsten zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis.