CASTRICUM - De gemeente Castricum gaat verder onderzoek doen naar een nieuwe zwemvoorziening in het gebied Noord-End in Castricum. Het onderwerp stond donderdagavond op de agenda van de gemeenteraad.

Voorstel college en besluitvorming gemeenteraad

Het college heeft op 1 februari 2018 een aantal uitgewerkte alternatieven (locaties en varianten) voor een zwemvoorziening op Noord-End voorgelegd aan de gemeenteraad. Later is daar nog een addendum aan toegevoegd.

Vervolgens hebben raadsleden tijdens de Carrousel op 22 februari aangegeven dat zij nu nog geen standpunt wilden innemen over het voorstel, vanwege de naderende gemeenteraadsverkiezingen. Wel was het gevoel dat verder onderzoek naar de verschillende locaties, varianten en niveaus voor duurzaamheid binnen afzienbare tijd moet plaatsvinden. Een nieuwe gemeenteraad kan dan hierover een besluit nemen, zo mogelijk nog voor de zomer.

Het college heeft om die reden het raadsvoorstel plus addendum ingetrokken en het ‘Rapport Definitiefase Nieuwe Zwemvoorziening Noord-End Castricum’ ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit rapport vormt de basis voor verdere onderzoeken.

Het college heeft de raad daarbij voorgesteld hiervoor extra geld beschikbaar te stellen.

Na een kort debat hierover is de gemeenteraad afgelopen donderdag 8 maart via een unaniem aangenomen motie akkoord gegaan met een extra budget voor aanvullende onderzoeken.

Samenvatting besluit

Kort samengevat betekent dit dat de gemeenteraad dus nog geen besluit heeft genomen over de locatie of variant voor een nieuwe zwemvoorziening. De komende periode vinden vervolgonderzoeken plaats. Het nieuwe college en de gemeenteraad zullen dan de volgende besluiten nemen.