CASTRICUM - Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad het ruimtelijk kader voor de Zanderij-Noord vastgesteld. Het ruimtelijk kader geeft aan hoe het huidige bollengebied kan worden heringericht tot een mooi natuurgebied met een rijke biodiversiteit. Het OV-knooppunt bij het station gaat fungeren als ‘Poort naar de duinen’ voor recreatief medegebruik, door er voetpaden, bewegwijzering en fietsroutes te realiseren. Het resultaat van de natuurontwikkeling is een sterker en gezonder duin- en natuurgebied.

Zanderij-Noord is het gebied ten westen van station Castricum tussen de Vinkenbaan en de Geversweg, tegen de binnenduinrand aan. Het kaderbesluit bekrachtigt zeven hoofdlijnen voor de natuurontwikkeling in dit gebied en geeft een aantal randvoorwaarden mee voor de inrichting. Belangrijk zijn de aansluiting bij het bestaande duingebied en het behoud van de karakteristieke openheid. Recreatief medegebruik verhoogt de waarde voor de inwoners van de gemeente. Bestaande fysieke, landschappelijke en cultuurhistorische aspecten moeten zoveel mogelijk behouden blijven in de Zanderij-Noord. Met de vaststelling van het kaderbesluit heeft de gemeenteraad het startschot gegeven voor de uitwerking van een concreet plan voor de inrichting.

Meedenken over inrichtingsplannen
De gemeente Castricum, provincie Noord-Holland en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN slaan de handen ineen voor de realisatie van de natuur. In het voorjaar van 2021 neemt PWN het initiatief voor het uitwerken van de inrichtingsplannen: omwonenden, inwoners, natuurliefhebbers en andere belanghebbenden worden uitgenodigd om hierover mee te denken.
Uiteraard wordt tijdens het gehele proces zorgvuldig en intensief contact onderhouden met de grondeigenaren.