CASTRICUM - Het plan voor de bouw van 15 huurwoningen aan de Eerste Groenelaan op het braakliggend terrein naast de fietsenstalling van het Clusius College blijft een doorn in het oog van de omwonenden. In een bijeenkomst met de gemeente en Kennemer Wonen hebben zij weer gepleit voor het omdraaien van het blok, maar deskundigen hechten meer waarde aan de stedenbouwkundige visie.

Zo’n 30 bewoners waren vorige week woensdag aanwezig op een (vervolg)bijeenkomst die door de gemeente en opdrachtgever Kennemer Wonen was georganiseerd en waar de stedenbouwkundige, verkeersdeskundige en projectleiders van beide partijen in gesprek gingen met de belanghebbenden. Een belangrijk issue was de verkeerssituatie bij de Paulusschool. Deze is nu al gevaarlijk en de bewoners verwachten dat, door de komst van de woningen, de uitrit richting Eerste Groenelaan alleen maar gevaarlijker zal worden. De verkeersdeskundige van de gemeente beaamde dit, maar zei dat er weinig tot niets aan gedaan kan worden.

Blok omdraaien

Het grootste bezwaar van de buurt richt zich op de situering van de woningen. Al eerder hadden zij voorgesteld om het woonblok te draaien, waardoor de voorgevels aan de noordzijde van het blok worden gesitueerd (Oranjelaan) en de achtertuinen aan de zuidzijde (Eerste Groenelaan). De bewoners van de Eerste Groenelaan behouden dan hun uitzicht op de groene haag. Dit idee strookt echter niet met de stedenbouwkundige visie, die uitgaat van ’een evenwichtig straatprofiel met voordeuren op de Eerste Groenelaan.’ De buurtvariant zou geen ruimte bieden voor een extra groenstrook en de plannenmakers verwachten dat de erfafscheidingen op termijn een rommelig beeld opleveren. Iets dat het uitzicht van de bestaande bewoners óók niet ten goede komt. Daarnaast zou de parkeersituatie verslechteren.

Volgens de buurt geen onoverkomelijke punten. Zo kunnen er voorwaarden worden gesteld aan de erfafscheidingen. „Weegt de stedenbouwkundige visie zwaarder dan het voorstel van de buurt?” vroeg een bewoner zich af. Een andere belangstellende benadrukte dat de nieuwe bewoners door het draaien van het blok hun achtertuin op het zuiden krijgen. Daardoor kunnen ook zij profiteren van de zon. Maar dit vonden de deskundigen er minder toe doen: “Het is niet zo belangrijk dat de tuinen niet op het zuiden liggen, want het gaat hier slechts om huurwoningen.”

Politiebureau

De discussie kreeg een andere wending toen een bewoonster van de Sokkerwei zich zorgen maakte over het kappen van drie bomen met als gevolg “dat de bewoners van deze appartementen alleen nog maar tegen een soort fabriek aankijken.” Dat was voor raadslid Ron de Haan aanleiding om zich hierin te mengen en voor te stellen om de herbestemming van het politiebureau mee te nemen in het plan voor woningbouw, omdat sluiting van het bureau binnen afzienbare tijd is te verwachten. Daarop werd gereageerd met de toezegging dat deze suggestie nader ambtelijk zal worden bekeken.

De avond werd afgesloten met de mededeling dat de plannen voor de omstreden woningbouw nog niet definitief zijn. De opmerkingen van de toehoorders worden meegenomen bij het maken van het definitief ruimtelijk kader, dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Daarna volgt de procedure voor het bestemmingsplan. De bewoners worden tijdig van een en ander op de hoogte gesteld.