CASTRICUM - Een ruime meerderheid van de Castricumse gemeenteraad stemde donderdagavond 1 februari in met de ‘Hoofdlijnen Kadernota Zanderij Noord’. Een belangrijk besluit voor de Zanderij waarin de wens van vele betrokkenen wordt vastgelegd: het unieke open landschap van de Zanderij Noord dient behouden te blijven.

De notitie is de uitkomst van een proef van de gemeente Castricum voor de nieuwe Omgevingswet. Vanaf maart 2017 is de gemeente met alle belanghebbenden, grondeigenaren, belangenorganisaties en geïnteresseerden om tafel gegaan om te horen wat zij belangrijk vinden aan de Zanderij en om met elkaar te spreken over de toekomst van dit unieke stuk Castricum.

Unanieme wens

Ondanks de vele uiteenlopende en soms met elkaar botsende ideeën en plannen waren de deelnemers het over een aantal zaken eens. De openheid van de Zanderij Noord, het tegengaan van bebouwing en de wens de Zanderij Noord in te richten voor natuur zijn unaniem benoemd als hoofdlijnen. Nu deze hoofdlijnen zijn vastgelegd door de gemeenteraad, is het behoud van een open Zanderij Noord nu gemeentelijk beleid.

Stevige basis

Wethouder Steeman: “Met het vaststellen van deze hoofdlijnennotitie heeft de gemeenteraad vertrouwen gegeven aan de deelnemers van het participatietraject over de Zanderij Noord. Het is nu aan die deelnemers en aan de gemeente om dat vertrouwen tot zijn recht te laten komen. De hoofdlijnen zijn glashelder en leggen een stevige basis voor de verdere uitwerking. En als je kijkt hoe er tot nu toe is meegewerkt over de Zanderij Noord zie ik dat met veel enthousiasme tegemoet”.

Verder uitwerken

De gemeente gaat nu verder in gesprek met alle betrokkenen om de hoofdlijnen nader uit te werken. Vooral de financiële uitwerking is nog punt van onderzoek en gesprek. De verschillende deelnemers zijn het nog niet met elkaar eens welke route hierin te bewandelen. Samen met de gemeente wordt gezocht naar verschillende financieringsbronnen voor een mogelijke ontwikkeling naar natuur, zoals subsidies, een gebiedsfonds en/of crowdfunding. Deze verdere uitwerking wordt waarschijnlijk nog voor de zomer aan de nieuwe gemeenteraad voorgelegd.