CASTRICUM - De komende periode wordt een Ontwikkelingsvisie gemaakt voor het toekomstbestendig maken van winkelcentrum Geesterduin en haar omgeving. Hoorne Vastgoed is de initiatiefnemer voor deze stap, die voortkomt uit de eerder uitgevoerde revitalisatie van het winkelcentrum. Dit hebben de gemeente Castricum en Hoorne Vastgoed afgesproken in een intentieovereenkomst Ontwikkelingsvisie die op woensdag 14 december is ondertekend. Namens het college van B&W heeft Paul Slettenhaar, wethouder Bouwen en Wonen, de overeenkomst getekend en vanuit Hoorne Vastgoed, Paul van der Eng, algemeen directeur en Arnout Vos, directeur ontwikkeling.

Paul Slettenhaar, wethouder ‘Bouwen en Wonen’: ‘In ons coalitieakkoord hebben we opgenomen dat de locatie van Geesterduin in aanmerking komt voor woningbouw. We staan als college voor een grote woningbouw opgave. Veel inwoners van Castricum zijn op zoek naar een woning, dus ik ben blij dat we met het tekenen van de intentieovereenkomst een concrete stap zetten’.

Paul van der Eng, algemeen directeur Hoorne Vastgoed: ‘Wij kijken uit naar een fijne onderlinge samenwerking met de gemeente en het realiseren van een verdere kwaliteitsimpuls voor het winkelcentrum Geesterduin en haar omgeving. Door het toevoegen van andersoortig programma ontstaat er een clustering van functies die fysiek met elkaar zijn verbonden. Een gezellig, levendig centrum waar ontmoeten en verblijven centraal staat, is en blijft belangrijk voor Geesterduin’.

Wonen belangrijk voor toekomstbestendigheid

In Ontwikkelingsvisie Geesterduin 2.0 wordt gekeken naar mogelijkheden om naast winkelen in de toekomst bij Geesterduin ook te kunnen wonen of recreëren met aandacht voor mobiliteit, duurzaamheid en openbaar groen in de omgeving. Bij wonen wordt onder andere ook gekeken naar de mogelijkheid om sociaal programma te realiseren, waarvoor Hoorne Vastgoed eerder met woningcorporatie Kennemer Wonen een intentieovereenkomst is overeengekomen. Het plan is dat Hoorne Vastgoed ongeveer 150 woningen gaat realiseren, zowel koop- als huurwoningen.

Meedenken met de plannen Ontwikkelvisie Geesterduin 2.0.

De gemeenteraad Castricum heeft op 30 juni 2005 ontwikkelvisie Geesterduin vastgesteld (G1.0). Op basis van die visie zijn onderdelen van het Geesterduingebied vernieuwd en ontwikkeld, zoals Nieuw Geesterhage, het gemeentehuis en het winkelcentrum. Deze visie is onderdeel van het proces waarbij de Ontwikkelvisie Geesterduin wordt geactualiseerd. De geactualiseerde versie wordt de Ontwikkelingsvisie Geesterduin 2.0 genoemd.