CASTRICUM - De drukke en gevaarlijke overweg Beverwijkerstraatweg in Castricum is al jaren een erkend knelpunt waar het verkeer niet goed doorstroomt en waar te vaak gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Dat levert grote problemen op voor veel inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente. De gemeente dient een zienswijze in op het voorgenomen besluit van het Ministerie van IenW om vanaf 2028 meer treinen te laten rijden.

Ontwerp Tracébesluit
Bij de voorbereiding van de plannen voor de uitrol van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) tussen Alkmaar en Amsterdam heeft het ministerie van IenW besloten om dit knelpunt als ‘raakvlak-project’ te bestempelen in het zogenaamde Ontwerp Tracébesluit (OTB). Dit houdt in, dat het Rijk deze gevaarlijke spoorwegovergang niet opneemt in het genoemde spoorprogramma. Daarover is het college van Castricum zowel verbaasd als bezorgd, want het oplossen van het knelpunt is immers door het Ministerie zelf ‘randvoorwaardelijk’ verklaard voor het kunnen laten rijden van extra treinen.

Structurele oplossing
Met het indienen van een zienswijze bij het OTB benadrukt de gemeente dat een structurele oplossing van het overwegknelpunt Beverwijkerstraatweg onderdeel hoort te zijn van de maatregelen die nu door het Ministerie en ProRail worden voorbereid om het spoornetwerk tussen Alkmaar en Amsterdam geschikt te maken. Gemeente, Regio Alkmaar en de Provincie Noord-Holland zijn het erover eens dat de extra treinen van PHS essentieel zijn om de regio ook in de toekomst bereikbaar te houden. Ook zijn ze nodig om de zo gewenste extra woningen te kunnen realiseren, waarover regionaal afspraken zijn gemaakt.

Wel samengewerkt, geen oplossing
Op ambtelijk en bestuurlijk niveau zijn stappen gezet naar een samenwerking bij de oplossing van het knelpunt. Het ministerie, ProRail, de provincie, Regio Alkmaar en de gemeente Castricum erkennen het nut en de noodzaak van een structurele oplossing en beschouwen het als een gezamenlijke opgave. Dat is positief. Er is echter nog geen concrete afspraak over welke oplossing het moet worden en wie daaraan gaat mee betalen. Er is, simpel gezegd, dus nog geen project en nog geen geld. Daarmee is het OTB niet compleet, want er is geen duidelijkheid of PHS wel kan worden ingevoerd.

Leefbaarheid en woningen
Wethouder Paul Slettenhaar (Verkeer en vervoer en Wonen): “De oplossing van ‘Beverwijkerstraatweg’ is om twee redenen van groot belang: Ten eerste voor de verbetering van veiligheid en leefbaarheid voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Ten tweede, minstens zo belangrijk, voor de regio als geheel. We willen als regiogemeenten allemaal de bereikbaarheid op een duurzame wijze verbeteren en de extra treinen zijn daarin essentieel. Zeker ook in de toekomst, om de zo broodnodige extra woningen in de regio te kunnen bouwen. Ik verwacht dat de partijen waarmee we nu in gesprek zijn daaraan allemaal hun steentje gaan bijdragen.”