CASTRICUM - Het college van burgemeesters en wethouders kan opnieuw een sluitende begroting aan de gemeenteraad aanbieden. Eén waarin ze geen extra verhoging van de belasting vragen en waarin het een aantal breed gedragen wensen van de gemeenteraad verwezenlijkt.

College is tevreden en trots

‘Het college is tevreden en trots dat we een sluitende raming kunnen presenteren zonder dat we de belasting daarvoor extra verhogen. Nog belangrijker zijn echter de keuzes die we maken. Wij kiezen voor de toekomst door onder andere te investeren in onderwijs, duurzaamheid armoedebestrijding en speelruimten. Vanzelfsprekend moet onze dienstverlening aan de inwoners op peil zijn’, aldus een contente wethouder Financiën Wim Swart.

Extra middelen door gemeenteraad beschikbaar gesteld

Bij de behandeling van de kadernota in het voorjaar, heeft de gemeenteraad het college via moties een aantal opdrachten meegegeven. Deze zijn in de begroting uitgewerkt, door onder andere middelen beschikbaar te stellen voor zaken als handhaving, duurzaamheid, armoedebestrijding, openingstijden publiekszaken en speelruimten. Daarnaast zet het college in op een meerjarenraming om toekomstige investeringen in het onderwijs te kunnen garanderen.

Gemeenteraad vergadert op 2 november hierover

Het college heeft de concept-programmabegroting in de vergadering van gisterochtend vastgesteld en verzonden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert op donderdag 2 november over het voorstel van het college en besluit hierover op dinsdag 9 november. Prinsjesdag is nog niet in de begroting verwerkt. Over de uitkomsten hiervan (september circulaire) wordt de gemeenteraad apart geïnformeerd.

Wat vindt u van de begroting?

De gemeenteraad van Castricum hoort graag uw mening over de begroting 2018. Op donderdagavond 5 oktober om 20.45 uur in de raadzaal van het gemeentehuis bent u van harte welkom. Wel even van te voren aanmelden bij de griffie. Stuur een e-mail naar raadsgriffie@castricum.nl. Belt u liever? Bel dan Vera Hornstra op 0251 661277 of Rosanne Slootweg op 0251 661233.

Ook voor u als inwoner, organisatie of instelling van de gemeente Castricum dus een belangrijk moment. De gemeenteraad hoort daarom graag uw mening op 5 oktober, zodat de raadsleden uw input kunnen meenemen bij de verdere behandeling van de begroting. U kunt de begroting vinden op de website castricum.raadsinformatie.nl. De stukken vindt u in de vergaderkalender onder 5 oktober 2017.