CASTRICUM - Negen van de tien ondervraagde inwoners van Castricum vindt afval scheiden belangrijk of zelfs heel belangrijk. Maar wat daarvoor de beste methode is, daarover verschillende meningen.

Vorig jaar is een enquête gehouden onder inwoners van de gemeente Castricum waarin werd gevraagd naar hun ervaringen en meningen rond de afvalinzameling. De gemeente verwerkt de uitkomsten in het nieuwe beleidsplan over afval dat nu wordt opgesteld.Gevraagd naar wat men nu aan afval scheidt, zijn het vooral tuinafval (83% van de deelnemers), glas (82%) en papier (76%). Voor flatbewoners liggen de cijfers iets anders: 71% scheidt geen keukenafval vanwege ruimte, geuroverlast of ontbreken van een brengvoorziening. PMD (plastic, blik en drankkartons) wordt voor ongeveer de helft apart gehouden. Wie dat niet doet, geeft vooral ruimtegebrek of de extra moeite als reden. Glas (77%), papier en karton (74%) en elektrische apparaten (73%) worden wel vaak apart gehouden.

Wat helpt?
Er is geen overduidelijke voorkeur voor een inzamelsysteem, laat de enquête zien. Voor alle afvalsoorten werkt een aparte container in de buurt het best, vindt ruim 80% van de flatbewoners. Voor wie thuis al afvalcontainers heeft, is 39% bereid een extra container voor PMD thuis te krijgen. Er blijkt behoefte aan informatie over afval scheiden en inzameling.Verder laat de enquête zien dat verreweg de meeste deelnemers openstaan voor veranderingen in de inzameling. Het merendeel is ook bereid wat extra moeite te doen voor betere afvalscheiding.

Afval heeft waarde

Afval is vooral grondstof, is het uitgangpunt van de gemeente, zolang je het maar goed scheidt. Verbranden is zonde voor het milieu en de portemonnee en er gaan waardevolle grondstoffen mee verloren. Landelijk is de doelstelling dat in 2025 nog maar 30 kilogram restafval per inwoner per jaar overblijft. Op dit moment hebben inwoners van Castricum gemiddeld nog 216 kilogram restafval per jaar.Wethouder Paul Slettenhaar geeft aan dat er om die reden de inzameling gaat veranderen. Er kan nog zoveel meer uit het restafval gehaald worden. We zien dat de inwoners daar ook best toe bereid zijn. We gaan dus meer faciliteiten bieden om het scheiden gemakkelijker te maken.

Aansluiten
De enquête laat zien dat de voorkeuren voor inzameling ook afhangen van de woonsituatie. Zo geven flatbewoners geven vaker aan geen plek te hebben voor een extra container in huis. Slettenhaar: “Daar gaan we rekening mee houden met onze maatregelen. Uiteindelijk moet afval scheiden gemakkelijk en vanzelfsprekend zijn. ”Het afvalbeleidsplan wordt naar verwachting in juni vastgesteld door de gemeenteraad.Het verslag van de enquête is te vinden op www.castricum.nl/afval.