CASTRICUM - De gemeente Castricum draagt het groot onderhoud van het water binnen de bebouwde kom over aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Deze intentie heeft het college van B&W. In oktober neemt het college hierover een definitief besluit en legt het vervolgens voor aan de gemeenteraad. Deze besluit daar in november over. Inwoners zijn welkom op een inloopavond op maandag 2 oktober

De gemeente telt vele sloten en vaarten. In een deel daarvan gaat de gemeente over zaken als maaien van waterplanten, verwijderen van vuil en het baggeren van water. Het hoogheemraadschap heeft de grootste wateren al in onderhoud. Daar komen nu de wateren van de gemeente bij. Door de overdracht bespaart de gemeente op de onderhoudskosten. Een ander voordeel is dat met de overdracht een eind komt aan de versnippering van het onderhoud.

Wat betekent de overname

In de praktijk brengt de overdracht geen grote veranderingen met zich mee. Wel kan bijvoorbeeld het aantal maaibeurten van riet veranderen. Wie aan het water woont en specifieke problemen of wensen heeft rond het onderhoud, kan terecht bij het hoogheemraadschap.

De gemeente blijft wel het dagelijks onderhoud doen zoals het verwijderen van zwerfvuil en kadavers. Ook het onderhoud van de oevers blijft een taak van de gemeente. Met deze afspraken is er een duidelijke en efficiënte rolverdeling. Gemeente en hoogheemraadschap stemmen met elkaar de werkzaamheden af.

Inloopbijeenkomst maandag 2 oktober

De gemeente en het hoogheemraadschap houden een inloopbijeenkomst op maandag 2 oktober, van 17.00 tot 19.30 uur in het gemeentehuis van Castricum.

Daar geven ze informatie over wie waar baggert, maait en andere mogelijke veranderingen. Ook kunnen bezoekers hun vragen kwijt over het waterbeheer in het algemeen en over het water in de eigen buurt.

Ruim 32 kilometer

In het stedelijk gebied van Castricum ligt in totaal ruim 32 km water. De grotere wateren, zo'n 12 kilometer, heeft het hoogheemraadschap al in onderhoud. Als alles doorgaat draagt de gemeente het onderhoud van de 15 km water over aan het hoogheemraadschap. Een klein deel blijft in beheer bij de gemeente, zoals sloten bij sportvelden en begraafplaatsen.

Meer informatie

Op de websites van het hoogheemraadschap, www.hhnk.nl/werkindebuurt, en gemeente Castricum, www.castricum.nl/waterbeheer, is te zien wat er mogelijk verandert.