NEDERLAND - Het korps voldoet aan de Wet normering topinkomens (WNT). Toch komt een aantal politiemedewerkers boven deze WNT-norm uit. Sterker nog, deze groep dreigt te groeien. Hoe is dit mogelijk?

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) trad in 2013 in werking. De WNT normeert en openbaart de inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak. Jaarlijks stelt een ministeriële regeling de bezoldigingsnorm vast. Voor 2016 bedroeg deze maximaal € 179.000. Bij dit bedrag zijn alle belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen inbegrepen, evenals pensioenopbouw en beloningen die op termijn worden uitbetaald.

Conform de wet

De politie voldoet aan de WNT. De huidige WNT geldt echter uitsluitend voor de korpsleiding, die zich er vanzelfsprekend aan houdt. Per 1 januari 2015 trad de WNT 2 in werking, die bepaalt dat topfunctionarissen tot uiterlijk vier jaar nadien recht hebben op de afgesproken bezoldiging. Daarna wordt de bezoldiging afgebouwd tot het voor topfunctionarissen geldende maximum. Deze overgangsregeling geldt voor in totaal vier topfunctionarissen bij de politie. De wet is niet van toepassing op andere medewerkers. Conform de wet publiceert het korps wel de bedragen van wie boven de WNT-norm zit. In 2016 ging dat om zo’n 25 politieambtenaren.

Cao-afspraken

De toename van het aantal politieambtenaren dat boven de WNT-norm uitkomt, is onder andere het gevolg van – voor iedereen geldende – afspraken uit de cao 2015-2017 en verder nam de werkgeverspremie voor pensioenen toe. Met een deel van deze medewerkers maakten de voormalige korpsen arbeidsvoorwaardelijke afspraken, die de WNT respecteert. Daarnaast kwamen enkele politieambtenaren door het ontvangen van bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsuitkering boven de WNT-norm uit.

Geen grip

Zonder aanpassing van de regelgeving blijft deze groep groeien. Daar heeft het korps geen grip op, waardoor de huidige WNT onvoldoende wordt ervaren als een instrument om alle topsalarissen te reguleren. Het lijkt het korps verstandig om eens grondig naar dit vraagstuk te kijken en verdere scheefgroei te voorkomen.